Om ambitie van Chemelot ‘de meest veilige, meest duurzame en meest competitieve chemie- en materialen site in Europa in 2025’ te realiseren zal Chemelot zich moeten ontwikkelen tot Circular Hub. Het gaat hierbij om de transitie van fossiele grondstoffen (o.a. nafta) die nu per buisleiding worden aangevoerd naar duurzame materiaalstromen die vanuit satelliet sites in de nabije en verre omgeving naar bedrijven op de Chemelot site worden aangevoerd.

Energieontwikkelaar heeft met alle betrokken partijen, publiek en privaat, een verkenning uitgevoerd met als kernvraag; “Hoe kan een circulaire chemische industrie gebruik maken van een duurzame & robuuste mobiliteitscorridor en veilig ingepast zijn in een aantrekkelijke groene leefomgeving met als resultaat blijvende concurrentiekracht voor het chemische cluster en een toekomstbestendige regio?

Resultaat van onze aanpak is een gedeeld integraal overzicht van de aanstaande ontwikkelingen en de stappen die nu genomen moeten worden om de infrastructuur tijdig, duurzaam en veilig te kunnen realiseren.